Wednesday, October 14, 2015

fagis morfologia

fagis morfologia 


ბაქტერიოფაგების უმრავლესობა მორფოლოგიურად ჰგავს სპერმატოზოიდს ან თავკომბალას. მისი ძირითადი შემადგენელი ნაწილია კაფსიდი.

..
..

1 comment: